wynik sprzedaży składników majątku ruchomego


PROTOKÓŁ z otwarcia ofert

w sprawie realizacji zamówienia publicznego na sprzedaż majątku ruchomego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie

 

  1. W dniu 20.08.2019r. o godzinie 12.00 w gabinecie dyrektora budynku Zespołu Szkół CKP w Grubnie odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 8/2017 Dyrektora Zespołu Szkół CKP w Grubnie z dnia 10.04.2017 w składzie:
    1. Marcin Sowiński – Przewodniczący Komisji
    2. Barbara Lejman – Z-ca przewodniczącego Komisji
    3. Elżbieta Czapiewska – Członek Komisji

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia sprzedaży (29.07.2019) do dnia 20.08.2019 do godz. 11.45 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie przetargu pisemnego zamieszczonego na stronie internetowej www.grubno.pl (wydruk w załączeniu).

  1. Komisja Przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 20.08.2019 do godz. 11.45 wpłynęła jedna oferta.
  2. Zdecydowano o sprzedaży poniższego środka trwałego po cenie zaproponowanej przez oferenta:

Ofertę złożył:

Mirosław Gagatek, zam. Piątkowo 19, 86-230 Lisewo

 

l.p. Nazwa i typ środka trwałego

Wystawionego do sprzedaży

Rok produkcji Cena zaproponowana przez oferenta
Siewnik zbożowy – zawieszany POLONEZ 3,0 typ SO78M

(numer fabryczny 098/2008)

2008 6 400,00