Sylwetka absolwenta


absolwentWychowanie jest wymiarem pracy edukacyjnej, a nie wyizolowanym zadaniem, a zatem każdy nauczyciel jest wychowawcą w każdej chwili swojej pracy edukacyjnej.

Misją naszej szkoły jest możliwie wszechstronny rozwój ucznia oraz rozwój zawodowy nauczyciela, który dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom nie tylko naucza, ale także wychowuje.

Głównym celem naszego programu wychowawczego jest pomoc młodym ludziom w odkrywaniu i poznawaniu świata wartości oraz przygotowanie ich do aktywnego udziału w życiu społecznym i gospodarczym w taki sposób, aby potrafili znaleźć swoje miejsce i role w społeczeństwie, by byli ludźmi świadomymi i odpowiedzialnymi za własne wybory.

Wychowanie w naszym rozumieniu nie sprowadza się tylko do wyuczenia pewnych umiejętności, ale przede wszystkim polega na przekazywaniu wartości, na pomocy młodemu człowiekowi w budowaniu hierarchii tych wartości oraz przekazywaniu mu norm moralnych i społecznych. W tym zakresie chcemy wspierać rodziców naszych uczniów.

Sylwetka absolwenta, samodzielny-odpowiedzialny:

1. Umie dokonywać odpowiednich wyborów

 • umie podejmować decyzje
 • zna skutki swoich decyzji
 • wie, dlaczego podejmuje działania
 • jest w stanie ponieść konsekwencje swego działania
 • umie krytycznie ocenić swoje możliwości
 • zna swoje mocne i słabe strony
 • nazywa, analizuje i wyraża uczucia
 • wpływa na rozwój osobowy – samowychowanie

2. Współtworzy grupę społeczną

 • w swoim postępowaniu kieruje się szacunkiem w relacjach z innymi, szanuje i dostrzega ich wysiłek oraz pracę
 • stara się być odpowiedzialny za innych
 • jest wrażliwy na cierpienie, ból i krzywdę
 • cieszy się z sukcesów swoich i drugiego człowieka

3. Zna wartość rodziny i swoje w niej miejsce

4. Dostrzega piękno świata i potrafi w sposób odpowiedzialny korzystać z zasobów środowiska naturalnego

5. Zna i szanuje polskie dziedzictwo kulturowe, jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz