Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup paliw płynnych (głównie ON, Pb95)


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

BP, Raszei 1, 86-200 Chełmno

  1. cena brutto: 7105,50 tj: 90 pkt
  2. termin płatności:30 dni tj: 10 pkt
  3. razem: 100 pkt

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania): BP, Raszei 1, 86-200 Chełmno