Wyniki zapytanie ofertowego na kurs prawa jazdy kat. „B” oraz „T”


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

  • Szkoła Jazdy „PLUS” Kozłowscy s.c., ul. Dworcowa 20/22 , 86-200 Chełmno

– na kwotę 25 050,00 zł brutto za obie kategorie

  • Szkoła Jazdy DRIVER BY LOVE, ul. Grudziądzka 2/2, 86-200 Chełmno

– złożona oferta częściowa tylko na kat. „B”, Zamawiający w pkt. V SIWZ poinformował że nie dopuszcza składania ofert częściowych

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

 

Szkoła Jazdy „PLUS” Kozłowscy s.c., ul. Dworcowa 20/22 , 86-200 Chełmno

 

cenę brutto 25 050,00 słownie zł dwadzieścia pięć tysięcy  pięćdziesiąt zł 00/100

Uzasadnienie wyboru:

Najniższa cena