Język polski – tematy na maturę ustną 2012


Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012

LITERATURA

 1. Życie i twórczość św. Pawła z Tarsu jako przykład głębokiej metamorfozy.
 2. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Porównaj sposób jego kreacji.
 3. Inspiracje ludowe w tekstach literackich. Omów na podstawie wybranych dzieł literatury polskiej dawnej i współczesnej.
 4. Rola lektur w kształtowaniu charakterów i postaw postaci literackich. Przedstaw na wybranych przykładach.
 5. Motyw wesela w literaturze. Określ jego funkcje, opierając się na wybranych przykładach.
 6. Porównaj koncepcję poety w literaturze romantycznej i modernistycznej na podstawie analizy wybranych utworów.
 7. Etos walki i etos pracy w literaturze polskiej XIX wieku. Przedstaw, interpretując wybrane teksty.
 8. Polska pieśń narodowa – jej odmiany, funkcje. Omów na wybranych przykładach.
 9. Orient jako inspiracja pisarzy. Zanalizuj różne sposoby funkcjonowania tego motywu w wybranych utworach.
 10. Funkcje motywu natury w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
 11. Na przykładzie wybranych utworów literackich pokaż, że postawy Prometeusza, Syzyfa i Ikara są archetypami postaw określonych bohaterów.
 12.  Motyw walki dobra ze złem w polskim dramacie romantycznym. Uwzględniając   kontekst epoki, zinterpretuj wybrane przykłady.
 13. Noc i dzień, światłość i ciemność jako motywy literackie. Przedstaw różne ujęcia, odwołując się do wybranych przykładów.
 14. Motywy baśniowe w literaturze romantycznej i współczesnych powieściach typu fantasy. Zanalizuj i porównaj wybrane przykłady.
 15. Motywy oniryczne w literaturze polskiej. Jak twórcy wykorzystywali motyw snu w swoich dziełach? Omów na wybranych przykładach.
 16. Przedstaw i porównaj obrazy rewolucji na wybranych przykładach dzieł literackich z różnych epok.
 17. Różne odmiany buntu. Omów temat na podstawie wybranych utworów.
 18. Literackie portrety przyjaciół. Przedstaw na wybranych przykładach.
 19. Różnorodne ujęcia motywu zdrady w literaturze na przestrzeni epok. Omów na wybranych przykładach.
 20. Miasta i ich mieszkańcy w prozie XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
 21. Dialog z tradycją romantyczną w literaturze: pozytywizmu, modernizmu i następnych epok. Omów zagadnienie odwołując się do wybranej epoki.
 22. Scharakteryzuj postać tyrana, despoty, władcy absolutnego w odwołaniu do wybranych tekstów literackich.
 23. Przedstaw wybrane kreacje bohaterów dziecięcych oraz ich funkcje w literaturze różnych epok.
 24. Bohaterowie i antybohaterowie w wybranych utworach literackich. Omów ich kreacje, odwołując się do wybranych przykładów z różnych epok.
 25. Rola motta w wybranych utworach literackich. Omów temat, odwołując się do przykładów z różnych epok.
 26. Scharakteryzuj sposób kreowania scen batalistycznych oraz ich funkcje w trzech wybranych utworach różnych epok.
 27. Przedstaw i porównaj różne obrazy miłości w literaturze dwóch epok lub twórczości wybranego pisarza.

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

 1. Dramat jako inspiracja dzieła filmowego. Omów na wybranym przykładzie.
 2. Mit o Ikarze, jego literackie i malarskie przetworzenia. Omów funkcjonowanie motywu, odwołując się do wybranych przykładów.
 3. Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie. Omów, odwołując się do przykładów z różnych epok.
 4. Motyw uczty w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach.
 5. Męska przyjaźń w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
 6. Bohaterstwo i tragizm żołnierzy polskich w czasie II wojny światowej. Omów zagadnienie, odwołując się do przykładów z literatury i filmu.
 7. Omów motyw starości jako dramat osobisty i społeczny. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do dzieł literackich i malarskich.
 8. Światy alternatywne w literaturze fantasy i filmie science fiction. Omów sposoby ich kreowania, odwołując się do wybranych dzieł literackich i filmowych.
 9. Problemy adaptacji filmowej. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem; oceń adaptację.
 10. Hagiografia piórem i pędzlem malowana. Zanalizuj zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów.
 11. Postać nauczyciela w literaturze i innych dziedzinach sztuki.. Przedstaw sposoby kreowania tych bohaterów.
 12. Motyw maryjno-pasyjny. Omów na wybranych przykładach literackich, malarskich i filmowych.
 13. Literackie i filmowe wizje przyszłości. Omów na wybranych przykładach.
 14. Miasto w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
 15. Morze jako temat literacki i malarski. Zaprezentuj zagadnienie w oparciu o wybrane dzieła.
 16. Bohater literacki w interpretacji aktorskiej. Odwołując się do wybranych przykładów, omów różne koncepcje kreowania postaci scenicznej i/lub filmowej.
 17. Szaleństwo, obłęd w literaturze i filmie. Zinterpretuj wybrane przykłady, wskazując na funkcje tych motywów w omawianych dziełach.
 18. Postać świętego w literaturze i malarstwie. Odwołując się do wybranych przykładów, dokonaj interpretacji symboliki związanej z daną postacią.
 19. Wizerunek Napoleona w literaturze i malarstwie polskim. Scharakteryzuj sposoby kreowania postaci historycznej.
 20. Przedstaw funkcjonowanie motywu macierzyństwa w literaturze i sztuce.
 21. Impresjonizm i ekspresjonizm jako środki wyrazu w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
 22. Malarskie, muzyczne i literackie impresje na temat pór roku. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych tekstów kultury.
 23. Kreacja gangstera w literaturze i filmie XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
 24. Omów, odwołując się do wybranych przykładów, istotę realizmu magicznego w literaturze i filmie XX wieku.
 25. Dekalog jako źródło wartości w literaturze i filmie. Przedstaw wybrane realizacje artystyczne.
 26. Przedstaw funkcjonowanie motywu pejzażu w poezji i malarstwie.

 NAUKA O JĘZYKU

 1. Język listów jako dokument indywidualnego stylu autora na przykładzie korespondencji wybranego pisarza. Omów zagadnienie na wybranym przykładzie.
 2. Język dyskusji czatowych w kontekście tendencji rozwojowych współczesnej polszczyzny. Przedstaw i oceń.
 3. Prześledź i omów karierę modnych ostatnio wyrazów i związków frazeologicznych. Odwołaj się do wybranych przykładów.
 4. Dawny i współczesny język miłości. Zanalizuj i porównaj środki językowe pełniące funkcję ekspresywną w celowo dobranych erotykach współczesnych i staropolskich.
 5. Formy wypowiedzi i język czasopisma regionalnego na przykładzie artykułów o zróżnicowanej problematyce Oceń zgromadzony materiał językowy.
 6. Scharakteryzuj stylistykę i omów funkcje tytułów i nagłówków prasowych na przykładzie  wybranych gazet „kobiecych”
 7. Żargon uczniowski. Zanalizuj język uczniów ZSCKP w Grubnie. Wykaż jego charakterystyczne cechy.
 8. Zanalizuj eksperymenty językowe w wybranych tekstach  poetów polskich  XX wieku
 9. Omów pochodzenie nazw miejscowych Twojego regionu.
 10. Dokonaj analizy słownictwa specjalistycznego Twojego przyszłego zawodu.
 11.  Przedstaw i oceń  nazewnictwo obiektów handlowych  w Twoim mieście.
 12.  Język polskich piosenek młodzieżowych. Dokonaj analizy zgromadzonego materiału.
 13.  Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język wybranych postaci ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową  i charakter.
 14.  Dialekty terytorialne języka polskiego jako tworzywo literackie. Omów na przykładzie wybranych utworów.
 15.  Rola neologizmów w tworzeniu literackich obrazów świata. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów poetyckich i prozatorskich.
 16.  Dokonaj analizy językowej i kulturowej wybranych przysłów polskich.
 17.  Na wybranych przykładach dokonaj analizy językowej listów do redakcji.
 18. Nazwy potraw i dań w Polsce dawnej i współczesnej. Dokonaj analizy językowej  zgromadzonego materiału rzeczowego
 19.  Zanalizuj i oceń  nazwy sklepów z używaną odzieżą w Twojej miejscowości. Wyjaśnij, jakie tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny znalazły w nich odbicie.
 20.  Dokonaj analizy językowej piosenek wybranego zespołu muzycznego Twojego pokolenia  i rodziców ,uwzględniając zasadność doboru słownictwa.
 21. Nazwy polskich młodzieżowych zespołów muzycznych pokolenia Twoich rodziców. Przedstaw analizę dostrzeżonych tendencji językowych.
 22.  Gwara twojego regionu. Zbadaj i omów cechy słownikowe, fonetyczne, fleksyjne i składniowe. Odwołaj się do zgromadzonego materiału rzeczowego.