Pisemny przetarg nieograniczony na dostawę miału


Grubno, dnia 23.11.2016 r.

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie

tel.  566862178, fax  566862178

działając na mocy ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. o zamówieniach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655.) z póż. zm.

 

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na dostawę miału dla  Zespołu Szkół

Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie

 

 

Do przetargu mogą przystąpić dostawcy, którzy posiadają niezbędne uprawnienia, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny gwarantujące fachową i terminową realizację zadania.

 

Termin realizacji od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać
w siedzibie zamawiającego (sekretariat szkoły).

Uprawniony do kontaktu z oferentami: Marcin Sowiński – kierownik gospodarczy ZS CKP w Grubnie tel 56 686 21 78

 

Termin składania ofert upływa dnia 20 grudnia 2016 roku o godz. 1300.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat szkoły).

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 grudnia 2016 r. o godz. 1310 w gabinecie dyrektora.

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-na-dostawe-mialu-wraz-z-zalacznikami