ZAPYTANIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

realizowane w ramach projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – IV” realizowanym przez Powiat Chełmiński w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z póź. zmianami) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:

 

1. Zamawiający:

Powiat Chełmiński, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno

 

2. Realizator projektu:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno

 

3. Przedmiot zamówienia:

Transport osób (uczniów i opiekunów) do kina (Toruń, Bydgoszcz, Świecie)

Łączna ilość km – 400

 

4. Termin realizacji zamówienia:

od października 2013r. do kwietnia 2014r.

 

5. Kryterium oceny:

Waga 100% – cena za1 km

6. Inne istotne warunki zamówienia:

Obsługa transportowa obejmować będzie przewóz uczestników projektu z boiska szkolnego ZS CKP Grubno do Torunia/Bydgoszczy/Świecia oraz po zakończonym seansie, przewóz tych osób z Torunia/Bydgoszczy/Świecia na boisko ZS CKP Grubno.

 

7. sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (zał. Nr 1)

Ofertę sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „zapytanie ofertowe – transport”. Ofertę złożyć można osobiście u realizatora – pokój  21 lub listownie na adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno

 

8. Termin złożenia oferty:

            Ofertę (zał. Nr 1) wraz z oświadczeniem (zał. Nr 2) należy złożyć  do dnia 21 października 2013, godz. 15.00 

 

PLIK DO POBRANIA:

KMBT28220131014122633Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.