POSTĘPOWANIE NR 02/11/2022 na ustabilizowanie dostępu kablowego do Internetu w budynku szkoły ZS CKZ Grubno wraz z ujednoliceniem i ustandaryzowaniem a także konfiguracją urządzeń sieciowych na bieżącej strukturze kablowej sieci LAN oraz przygotowaniem do przyszłego przyłączenia operatora internetowego na łączu światłowodowym


Grubno, 25.11.2022R.

Przedmiotem zamówienia jest: ustabilizowanie dostępu kablowego do Internetu w budynku szkoły ZS CKZ Grubno wraz z ujednoliceniem i ustandaryzowaniem a także konfiguracją urządzeń sieciowych na bieżącej strukturze kablowej sieci LAN oraz przygotowaniem do przyszłego przyłączenia operatora internetowego na łączu światłowodowym

Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2 do zapytania – kosztorys oraz załączniku nr 1 do kosztorysu. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

 

Miejsce oraz termin złożenia oferty: w terminie do dnia 02.12.2022 do godz. 12.00

 w przypadku formy papierowej: w kopercie z dopiskiem „Oferta do postępowania nr 02/11/2022. Nie otwierać do dnia 12.2022 godz. 12.15” na adres Zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego Ignacego Łyskowskiego w Grubnie Grubno 56 Stolno

  1. W przypadku składania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: marcin.sowinski@grubno.pl

w terminie do dnia 02.12.2022 do godz. 12.00

 

PLIKI DO POBRANIA:

załącznik nr 1 do kosztorysu

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – kosztorys

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – projekt umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE