Spotkania z ciekawymi zawodami 2023


Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie serdecznie zaprasza uczniów klas VIII SZKÓŁ PODSTAWOWCH, zainteresowanych dalszą edukacją w naszej szkole, na „Spotkanie z ciekawymi zawodami”.  

Zajęcia warsztatowe odbywać się będą w dwóch turach: pierwsza – 22.03.2023r.  oraz druga –  23.03.2023r. w Zespole Szkół CKZ w Grubnie, w godzinach 9.30 -12.30. 

Na spotkaniu tym uczniowie, pracując w grupach, będą mogli zapoznać się z istotą i charakterem danego zawodu. Dowiedzą się, czym zajmuje się fachowiec wybranej profesji.  

Pod opieką nauczyciela z naszej szkoły wezmą udział w zajęciach warsztatowych w  wybranym przez siebie zawodzie (mogą wybrać 1 lub 2 zawody).

Zajęcia zaczną się od krótkiego przedstawienia kierunku. Następnie uczniowie będą mieli okazję poznać zawód od  strony praktycznej.  

Osoba odpowiedzialna za sprawy organizacyjne: Ewelina Sowińska, tel. 600 031 293 / e-mail: ewelina.sowinska@grubno.pl

 

ZGŁOSZENIA OSÓB INDYWIDUALNYCH:

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, KTÓRZY CHCĄ  ZAPISAĆ SIĘ NA WARSZTATY, PROSZENI SĄ O WPISANIE SIĘ DO TABELI ZAMIESZCZONEJ PONIŻEJ: 

TABELA – Zgłoszenia indywidualne 2023.xlsx

Termin na wypełnienie formularza zgłoszeniowego do udziału w warsztatach upływa dnia 8 marca  2023r. o godz. 15.00 (po tym czasie formularze zostaną zablokowane przez Organizatora). 

ZGŁOSZENIA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

Spotkanie z ciekawymi zawodami 2023r

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgłaszając się na Warsztaty wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu  dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuje się, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie; adres: Grubno 56, 86-212 Stolno; adres e-mail: grubsek@op.pl; nr tel.: 56 686 21 78.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji warsztatów dla klas podstawowych.
  4. Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910).
  5. Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane dotyczą są zobowiązane do ich podania. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością przyjęcia w celu organizacji warsztatów dla klas podstawowych.
  6. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający i obsługujący system rekrutacyjny na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.
  7. Okres przechowywania danych osobowych został określony w art. 160 ustawy Prawo oświatowe.
  8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania danych;

c) ograniczenia przetwarzania;

d) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO.

     9. Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

Spotkania – infografika (do pobrania)