Kalendarz ósmoklasisty


Od 16.05.2022 r.(poniedziałek) do 21.06.2022 r. (wtorek),  do godz. 15.00

Składasz wniosek o przyjęcie do szkoły (podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez Ciebie warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 24.06.2022 r. (piątek) do 12.07.2022 r. (wtorek), do godz.15.00

Składasz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Do 18.07.2022 r. (poniedziałek)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji

Do 19.07.2022 r. (wtorek), do godz. 12.00

Komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły

Najpóźniej do 22.07.2022 r. (piątek), do godz. 15.00

Przyjdź potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz w niektórych zawodach orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (o ile nie zostały złożone wcześniej)

 25.07.2022 r.(poniedziałek), do godz.12.00

Ogłaszamy listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do naszej szkoły

Od 25.07.2022 r. od godz. 12.00 do 19.08.2022 r. do godz. 12.00

Szkoła przeprowadzi postępowanie uzupełniające – jeżeli będzie dysponowała wolnymi miejscami