Wyniki zapytanie ofertowego na kurs prawa jazdy kat. „B” oraz „T”

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

 • Szkoła Jazdy „PLUS” Kozłowscy s.c., ul. Dworcowa 20/22 , 86-200 Chełmno

– na kwotę 25 050,00 zł brutto za obie kategorie

 • Szkoła Jazdy DRIVER BY LOVE, ul. Grudziądzka 2/2, 86-200 Chełmno

– złożona oferta częściowa tylko na kat. „B”, Zamawiający w pkt. V SIWZ poinformował że nie dopuszcza składania ofert częściowych

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

 

Szkoła Jazdy „PLUS” Kozłowscy s.c., ul. Dworcowa 20/22 , 86-200 Chełmno

 

cenę brutto 25 050,00 słownie zł dwadzieścia pięć tysięcy  pięćdziesiąt zł 00/100

Uzasadnienie wyboru:

Najniższa cena

szkolenie pt: „sous vide”

Opis przedmiotu zamówienia:

  • ZAGADNIENIA UJĘTE PODCZAS SZKOLENIA:

  * dobór woreczków do pakowania próżniowego

  * ustalanie odpowiedniej temperatury wody

  * próżniowe pakowanie składników

  * ustalanie odpowiedniego czasu gotowania

  * metoda sous vide w praktyce

  Podczas warsztatów uczestnicy  dowiedzą się jak przygotować  dania z wykorzystaniem metody sous vide. Wezmą udział w przygotowaniu potraw i w praktyce dobiorą woreczki próżniowe: zamykane zgrzewarką próżniową lub woreczki strunowe. Następnym krokiem będzie pakownie potraw, dobór przypraw i zamykanie woreczków. 

  Kolejny ważnym punktem w gotowaniu metodą sous vide jest ustalenie odpowiedniej temperatury wody i utrzymanie jej przez cały proces gotowania. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie są standardowe temperatury wody dla wybranych produktów oraz wezmą udział w ustalaniu odpowiedniego czasu gotowania, który wymaga  poznania kilku zasad,

  z którymi zapoznają się podczas zajęć.

  Po zakończeniu procesu gotowania,  dotyczy to głównie przygotowywanych mięs nastąpi końcowy etap polegający na doborze obróbki ugotowanych mięs : opalanie specjalną opalarką, obróbka na grillu lub  krótkie smażenie na patelni.

  Pod okiem wytrawnego szefa kuchni uczestnicy pokonają wszystkie etapy przygotowania potraw metodą sous vide.

 • Grupa szkoleniowa liczy 17 osób w wieku szkolnym (16-20 lat)
 • Szkolenie podzielone będzie na dwie części, które łącznie obejmować będą 12 godzin:
  • część pierwsza: 6 godzin w siedzibie Zamawiającego
  • część druga: 6 godzin w siedzibie Wykonawcy (w kuchni szkoleniowej wyposażnowej w profesionalny sprzęt)
 • Firma prowadząca szkolenie (Wykonawca) zapewnia wszystkie niezbędne produkty i surowce oraz sprzęt niezbędny do realizacji kursu. Każdy uczestnik szkolenia będzie miał do dyspozycji swój zestaw produktów i surowców oraz sprzętu.
 • Cena szkolenia powinna obejmować: wynagrodzenie szkolącego, surowce i produkty, wynajem sali, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe.

Miejsce oraz termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 29.09.2017r. godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

 

Do pobrania:

zapytanie ofertowe

formularz oferty

 

Grubno, 08.05.2017r.

 

OGŁOSZENIE

O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W TRYBIE PRZETARGU PISEMNEGO

podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U z dnia 29 czerwca 2010r.)

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2017 Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie zaprasza do złożenia ofert w formie pisemnej na zakup składników majątku ruchomego.

Wszystkie składniki majątku przeznaczone do sprzedaży można oglądać w siedzibie Zespołu Szkół CKP w Grubnie, 86-212 Stolno od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00.

Szczegółowe zestawienie wszystkich sprzedawanych składników majątku wraz z ich opisem technicznym znajduje w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące organizacji i przeprowadzenia kursu prawo jazdy kategorii B oraz prawo jazdy kategorii T dla uczniów technikum rolniczego, technikum architektury krajobrazu, uczniów mechanika – operatora maszyn i urządzeń rolniczych oraz kursów kwalifikacyjnych prowadzonych w tych zawodach.

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

 1. Szkoła Jazdy „PLUS” Kozłowscy s.c., ul. Dworcowa 20/22 , 86-200 Chełmno:
  1. „B” – 900 zł/osoba
  2. „T” – 700 zł/osoba
 2. Nauka Jazdy Drive Love, ul. Grudziądzka 2, 86-200 Chełmno:
  1. „B” – 1050 zł/osoba
  2. „T” – —- zł/osoba

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

Kat. „B” oraz kat. „T” udzielono:

Szkoła Jazdy „PLUS” Kozłowscy s.c., ul. Dworcowa 20/22 , 86-200 Chełmno

 

cenę brutto 23 700,00 zł  słownie zł dwadzieścia trzy tysiące siedemset zł 00/100

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące organizacji i przeprowadzenia kursu prawo jazdy kategorii B oraz prawo jazdy kategorii T dla uczniów technikum rolniczego, technikum architektury krajobrazu, uczniów mechanika – operatora maszyn i urządzeń rolniczych oraz kursów kwalifikacyjnych prowadzonych w tych zawodach.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania zamówienia publicznego opisanego poniżej.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz zarządzenia dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie w sprawie: regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tyś. euro oraz powoływania Komisji ds. zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, polegającej na organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii B dla 10 osób oraz organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii T dla 21 osób.

Więcej szczegółów w pliku poniżej:

zapytanie ofertowe prawojazdy B T nowe

Umowa prawo jazdy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie na podstawie art. 92, ust. 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r. –  Prawo zamówień publicznych (j.t. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „dostawę miału węglowego”  wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:

„WĘGLOPASZ” SP. Z O.O, 60-648 Poznań, ul. Piątkowska 149/6

adres do korespondencji:

Żołędowo, ul. Koronowska 38, 86-031 Osielsko

Plik do pobrania:

wyniki-przetargu

 

zapytania ofertowe na rok 2017

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 1. zakupu artykułów spożywczych:
  1. zapytanie-ofertowe-artykuly-spozywcze
  2. formularz-oferty-artykuly-spozywcze
  3. wzor-umowy-artykuly-spozywcze
 2. zakupu ziemniaków
  1. zapytanie-ofertowe-ziemniaki
  2. formularz-oferty-ziemniaki
  3. wzor-umowy-ziemniaki
 3. zakupu owoców i warzyw
  1. zapytanie-ofertowe-warzywa-i-owoce
  2. formularz-oferty-warzywa-i-owoce
  3. wzor-umowy-warzywa-i-owoce
 4. zakupu mrożonek
  1. zapytanie-ofertowe-mrozonki
  2. formularz-oferty-mrozonki
  3. wzor-umowy-mrozonki
 5. zakupu mięs i wędlin
  1. zapytanie-ofertowe-miesa-i-wedliny
  2. formularz-oferty-miesa-i-wedliny
  3. wzor-umowy-miesa-i-wedliny
 6. zakupu drobiu
  1. zapytanie-ofertowe-drob
  2. formularz-oferty-drob
  3. wzor-umowy-drob
 7. zakupu paliw płynnych (głownie ON, Pb 95)
  1. zapytanie-ofertowe-paliwa
  2. formularz-oferty-paliwa
  3. wzor-umowy-paliwa
 8. zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek
  1. zapytanie-ofertowe-tonery
  2. formularz-oferty-tonery
  3. wzor-umowy-tonery

W związku z wpłynięciem zapytania dotyczącego udzielenia zamówienia na „zakup materiałów eksploatacyjnych” Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie dotyczyło doprecyzowania wydajności tonera (poz. 11) dot. drukarki OKI C331dn.

odpowiedź:

Zamawiający udziela informacji, że w poz. 11 chodzi o wydajność 3500 kopii. W SIWZ pojawił się błąd.

 

 1. zakupu środków czystości
  1. zapytanie-ofertowe-srodki-czystosci
  2. formularz-oferty-srodki-czystosci
  3. wzor-umowy-srodki-czystosci
 2. zakupu artykułów biurowych
  1. zapytanie-ofertowe-artykuly-biurowe
  2. formularz-oferty-artykuly-biurowe
  3. wzor-umowy-artykuly-biurowe

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 12.12.2016r. godz. 13.00

Pisemny przetarg nieograniczony na dostawę miału

Grubno, dnia 23.11.2016 r.

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie

tel.  566862178, fax  566862178

działając na mocy ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. o zamówieniach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655.) z póż. zm.

 

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na dostawę miału dla  Zespołu Szkół

Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie

 

więcej

Zapytanie ofertowe na zakup mebli

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup mebli:

zadanie 1 – zakup mebli do izby pamięci

formularz-oferty-zad-1

wzor-umowy-zad-1

zapytanie-ofertowe-zad-1

zadanie 2 – zakup mebli i gablot

formularz-oferty-zad-2

wzor-umowy-zad-2

zapytanie-ofertowe-zad-2

Ofertę należy złożyć do dnia 25.11.2016r. godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)  lub na adres e-mail (marcin.sowa@o2.pl).

 

 

Zakup pomocy dydaktycznych

220px-solar_cellW zawiązku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwracamy się do potencjalnych oferentów o złożenie oferty na zakup:

pomocy dydaktycznych – ogniwo fotowoltaiczne – moduł

 

więcej

zapytania ofertowe

W zawiązku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwracamy się do potencjalnych oferentów o złożenie oferty na zakup:

pomocy dydaktycznych – stacja meteorologiczna 

 1. zapytanie-ofertowe-stacja-meteorologiczna
 2. formularz-oferty-stacja-meteorologiczna
 3. wzor-umowy

pomocy dydaktycznych – sprzęt rolniczy 

 1. zapytanie-ofertowe-sprzet-rolniczy
 2. formularz-oferty-sprzet-rolniczy
 3. wzor-umowy

pomocy dydaktycznych – ogniwo fotowoltaiczne

 1. zapytanie-ofertowe-ogniwo-fotowoltaiczne
 2. formularz-oferty-ogniwo-fotowoltaiczne
 3. wzor-umowy

Ofertę należy złożyć do dnia 05.10.2016r. godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

 

 

Wyniki prowadzonych postępowań

W wyniku zapytań ofertowych na zakup:

 • zakup artykułów spożywczych
 • – zakup mięs i wędlin
 • – zakup owoców i warzyw
 • – zakup ziemniaków
 • – zakup mrożonek
 • – zakup pieczywa
 • – zakup artykułów papierniczych
 • – zakup środków czystości
 • – zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek
 • – zakup ON

dokonano wyboru oferentów

Pobierz plik

Wyniki

Wyniki 2

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

na

DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO

DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W GRUBNIE

Postępowanie nr  ZS.535-10/2015

Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie na podstawie art. 92, ust. 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r. –  Prawo zamówień publicznych (j.t. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „dostawę miału węglowego”  wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:

„WĘGLOPASZ” SP. Z O.O, 60-648 Poznań, ul. Piątkowska 149/6

adres do korespondencji:

Żołędowo, ul. Koronowska 38, 86-031 Osielsko

i uzyskał łączną ilość pkt: 100

 

 

 

ZESTAWIENIE OFERT

 

 

 

zapytania ofertowe 2015

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na poniżej zaprezentowane asortymenty:

więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę miału na rok 2016

Grubno, dnia 09.11.2015 r.

O G Ł O S Z E N I E

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie

tel.  566862178, fax  566862178

działając na mocy ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. o zamówieniach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655.) z póż. zm.

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na dostawę miału dla  Zespołu Szkół

Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie

więcej

wynik postępowania

Formularz dokumentujący udzielenie zamówienia

o wartości do 14 000 euro.

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. „B” oraz kursu prawa jazdy kat. „T”

więcejSzkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.