Zasady rekrutacji 2017/2018 i terminy postępowania rekrutacyjnego

Zasady i kryteria rekrutacji do szkoły policealnej

Terminy postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Policealnej dla Dorosłych na rok 2017/2018

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie na semestr pierwszy klasy I szkoły policealnej wraz z wymaganymi dokumentami, świadectwem ukończenia szkoły średniej oraz zaświadczeniem lekarskim. od 22 maja 2017 r. (poniedziałek)do 25 lipca2017r. (wtorek) do godz. 12.00 od 27 lipca 2017r. (czwartek) do 25 sierpnia 2017r. (piątek) do godz.12.00
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. do 27 lipca 2017 r. (czwartek) do godz. 12.00 do 28 sierpnia (poniedziałek) do godz. 12.00
3. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. niezwłocznie, nie później niż 27 lipca 2017 r. (czwartek do godz. 15.00 niezwłocznie, nie później niż 28 sierpnia (poniedziałek) do godz. 15.00

 

 

I. Warunki – przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:

1) wykształcenie średnie;

2) zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

3) minimalna liczba kandydatów w oddziale – 20.

II. Kryteria:

1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego decydują łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność dziecka kandydata
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
 • samotne wychowywanie dziecka przez  kandydata

Spełnienie przez kandydata tych kryteriów potwierdza  się:

– oświadczeniem o wielodzietności rodziny kandydata

– orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz.721, z późn. zm.)

– prawomocnym wyrokiem sądu orzekającym rozwód lub separację lub aktem zgonu oraz oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 

 

III. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły policealnej (do pobrania).

2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał/kopia).

3. 3 zdjęcia podpisane.

4. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu .

5. Odpowiednie zaświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (patrz: II. Kryteria, pkt 1)

 

Szkoła Policealna dla Dorosłych (bezpłatna)

Zespół Szkół CKP w Grubnie  będzie prowadził nabór  na I semestr w roku szkolnym 2017/2018 do Szkoły Policealnej dla Dorosłych (zaocznej) w zawodach:

 

1.    technik bezpieczeństwa i higieny pracy (cykl kształcenia 1,5 roku)

Słuchacz potwierdza swoje umiejętności zawodowe z zakresu jednej kwalifikacji:

K1. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 • oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy,
 • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do środowisk pracy,
 • współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych,
 • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bhp.

2.    technik rachunkowości (cykl kształcenia 2 lata)

Słuchacz potwierdza swoje umiejętności zawodowe z zakresu dwóch kwalifikacji:

K1. Prowadzenie rachunkowości.

K2. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 • prowadzenie rachunkowości,
 • rozliczanie danin publicznych,
 • rozliczanie wynagrodzeń,
 • rozliczanie składek pobieranych przez ZUS,
 • prowadzenie analizy finansowej.

3.    technik administracji (cykl kształcenia 2 lata)

Słuchacz potwierdza swoje umiejętności zawodowe z zakresu jednej kwalifikacji:

K1. Obsługa klienta w jednostkach administracji.

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 • wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej,
 • sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego.

Załącznik do pobrania:

Zarządzenie nr 4-2017

Minimalna liczba słuchaczy przy uruchomieniu oddziału – 20.Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.