Informacja dla KKZ

Sekretariat dla słuchaczy KKZ będzie czynny w następujące soboty:

13.01.2018 r. w godzinach od 8.00-12.30

10.02.2018 r. w godzinach od 8.00 – 12.30

10.03.2018 r. w godzinach od 8.00 – 12.30

14.04.2018 r. w godzinach od 8.00 – 12.30

12.05.2018 r. w godzinach od 8.00 – 12.30

Oferta Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w roku szkolnym 2017/2018

Trwa nabór na nową edycję kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla dorosłych w zawodzie

Rolnik

 • R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

Terminy postępowania rekrutacyjnego na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe na rok 2017/2018:

1. Od 8 maja 2017 r. do 21 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00 Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie na KKZ oraz wymaganych dokumentów.
2.  22 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
3. Do  25 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
4. Od 28 sierpnia 2017 r. do 30 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00 Przeprowadzenie postępowania uzupełniającego.

 

 

Zasady rekrutacji 2017/2018 i terminy postępowania rekrutacyjnego

Zasady i kryteria rekrutacji do szkoły policealnej

Terminy postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Policealnej dla Dorosłych na rok 2017/2018

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie na semestr pierwszy klasy I szkoły policealnej wraz z wymaganymi dokumentami, świadectwem ukończenia szkoły średniej oraz zaświadczeniem lekarskim. od 22 maja 2017 r. (poniedziałek)do 25 lipca2017r. (wtorek) do godz. 12.00 od 27 lipca 2017r. (czwartek) do 25 sierpnia 2017r. (piątek) do godz.12.00
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. do 27 lipca 2017 r. (czwartek) do godz. 12.00 do 28 sierpnia (poniedziałek) do godz. 12.00
3. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. niezwłocznie, nie później niż 27 lipca 2017 r. (czwartek do godz. 15.00 niezwłocznie, nie później niż 28 sierpnia (poniedziałek) do godz. 15.00

 

 

I. Warunki – przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:

1) wykształcenie średnie;

2) zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

3) minimalna liczba kandydatów w oddziale – 20.

II. Kryteria:

1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego decydują łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność dziecka kandydata
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
 • samotne wychowywanie dziecka przez  kandydata

Spełnienie przez kandydata tych kryteriów potwierdza  się:

– oświadczeniem o wielodzietności rodziny kandydata

– orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz.721, z późn. zm.)

– prawomocnym wyrokiem sądu orzekającym rozwód lub separację lub aktem zgonu oraz oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 

 

III. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły policealnej (do pobrania).

2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał/kopia).

3. 3 zdjęcia podpisane.

4. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu .

5. Odpowiednie zaświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (patrz: II. Kryteria, pkt 1)

 

Informacje o bezpłatnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych na rok szkolny 2017/2018

Podanie – kurs zawodowy (do pobrania)

Zarządzenie nr 5-2017

Zasady i kryteria rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe – pytania i odpowiedzi

Co to jest Kwalifikacyjny kurs zawodowy KKZ?

 • Z dniem 1 września 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe. Kursy kwalifikacyjne są najprostszą drogą do zdobycia tytułu technika, zastępują dotychczasowe kształcenie dorosłych w szkołach policealnych

 Kto może uczestniczyć w KKZ?

 • Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się każda osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (gimnazjum, szkoła podstawowa/zawodowa);
 • Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą być uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych tylko w sytuacji, gdy posiadają ukończone gimnazjum oraz spełniają przesłanki warunkujące możliwości spełniania w tej formie obowiązku nauki.
 • Osoba, która posiada zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

Co daje ukończenie KKZ?

 • Osoba, która uzyskała zaliczenie KKZ, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
 • Ukończenie KKZ umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji.
 • Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Zasady rekrutacji

Przyjmuje się kandydatów, którzy:

 1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego,w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunek niż liczba miejsc, na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów, o których mowa w punkcie 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole lub jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na dany  kwalifikacyjny kurs zawodowy, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane sąpod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność dziecka kandydata
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
 • samotne wychowywanie dziecka przez  kandydata

Spełnienie przez kandydata tych kryteriów potwierdza  się:

 • oświadczeniem o wielodzietności rodziny kandydata
 • orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz.721, z późn. zm.)
 • prawomocnym wyrokiem sądu orzekającym rozwód lub separację lub aktem zgonu oraz oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów według kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek (podanie) o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (do pobrania).
 2. Świadectwo ukończenia szkoły (gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa, zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, liceum).
 3. Zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół.
 4. Kserokopia dowodu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 5. Odpowiednie zaświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (patrz: Kryteria, pkt. 2.)

 

Szkoła Policealna dla Dorosłych (bezpłatna)

Zespół Szkół CKP w Grubnie  będzie prowadził nabór  na I semestr w roku szkolnym 2017/2018 do Szkoły Policealnej dla Dorosłych (zaocznej) w zawodach:

 

1.    technik bezpieczeństwa i higieny pracy (cykl kształcenia 1,5 roku)

Słuchacz potwierdza swoje umiejętności zawodowe z zakresu jednej kwalifikacji:

K1. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 • oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy,
 • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do środowisk pracy,
 • współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych,
 • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bhp.

2.    technik rachunkowości (cykl kształcenia 2 lata)

Słuchacz potwierdza swoje umiejętności zawodowe z zakresu dwóch kwalifikacji:

K1. Prowadzenie rachunkowości.

K2. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 • prowadzenie rachunkowości,
 • rozliczanie danin publicznych,
 • rozliczanie wynagrodzeń,
 • rozliczanie składek pobieranych przez ZUS,
 • prowadzenie analizy finansowej.

3.    technik administracji (cykl kształcenia 2 lata)

Słuchacz potwierdza swoje umiejętności zawodowe z zakresu jednej kwalifikacji:

K1. Obsługa klienta w jednostkach administracji.

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 • wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej,
 • sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego.

Załącznik do pobrania:

Zarządzenie nr 4-2017

Minimalna liczba słuchaczy przy uruchomieniu oddziału – 20.Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.