Kryteria rekrutacji do internatu na rok szkolny 2017/2018

Zarządzenie nr 9/2017

Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie z dnia 21.04.2017 r.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół CKP w Grubnie na podstawie Uchwały Nr XVII/1512017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28.03.2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chełmiński, ustala dla Internatu przy tutejszym Zespole na rok szkolny 2017/2018 następujące kryteria postępowania rekrutacyjnego, sposób przeliczania na punkty oraz wymagane dokumenty:

§ 1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, zgodnie z art. 145 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

1. W przypadku kandydata niepełnoletniego kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, tj:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

2. W przypadku kandydata pełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 136 ust 3 pkt 2 usawy – :Prawo oświatowe, tj:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność dziecka kandydata,

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

 

3. Kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb wychowanka oraz lokalnych potrzeb społecznych, tj.:

1) uczęszczanie do szkoły, której organem prowadzącym jest Powiat Chełmiński –                      10 punktów;

2) korzystanie z internatu przez rodzeństwo kandydata – 10 punktów;

3) odległość placówki od miejsca zamieszkania kandydata:

a)  do 20 km – 0 punktów,

b)  powyżej  20 km do 40 km – 5 punktów,

c)   powyżej 40 km – 10 punktów.

 

4. Kryteriom,  o których mowa w §1 ust. 1 i 2 ustala się jednakową wartość, która wynosi 10 punktów.

5. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1                           ust. 1 i 2 są odpowiednio:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.)

6. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1                           3 są odpowiednio:

1) kserokopia legitymacji szkolnej, a w przypadku kandydatów rozpoczynających naukę w szkole -zaświadczenie dyrektora tej szkoły;

2) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego lub oświadczenie kandydata pełnoletniego o korzystaniu z internatu przez rodzeństwo kandydata;

3) kserokopia legitymacji szkolnej kandydata niepełnoletniego lub kserokopia dowodu osobistego  kandydata pełnoletniego lub zaświadczenie o zameldowaniu.

 

§ 2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka, o której mowa w §1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 

 

Dyrektor szkoły:

/mgr Dorota Żulewska/

 Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.